Przetarg pisemny na sprzedaż 3 sztuk samochodów

15.11.2018
TAURON Serwis sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 3 sztuk samochodów.
1. Sygnatura przetargu:


2. Ogłoszenie przetargu:

TAURON Serwis sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 3 sztuk samochodów.

3. Nazwa i siedziba sprzedającego:

TAURON Serwis sp. z o.o.
Ul. Siemianowicka 60
40-301 Katowice

4. Rodzaj/typ pojazdów objętych postępowaniem przetargowym oraz ich ceny wywoławcze:

Lp. Nr. rejestracyjny Marka samochodu Rodzaj samochodu Rok produkcji Przebieg
(km)
Kwota wyceny brutto PLN Stawka
VAT
Miejsce postoju samochodu Osoba do kontaktu
1 SK 182 EG Volkswagen Passat 2,0 TDI 2013 210 000 45 900 23% Jaworzno
Ul. Promienna 7
Henryk Malinkiewicz
Tel.600 066 107
2 SK 973 KH Opel Insignia 2,0 CDTI 2012 200 900 36 300 23% Jaworzno
Ul. Promienna 7
Henryk Malinkiewicz
Tel.600 066 107
3 SK 647 KG Star 744 1997 107 000 8 900 Łaziska Górne
Ul. Wyzwolenia 30
Eugeniusz Oltman
Tel. 601 065 025


UWAGA: Przebieg w km wskazany w tabeli może różnić się od aktualnego w granicach około 2000 km.

*Cena sprzedaży samochodu ustalana jest indywidualnie dla każdego pojazdu w oparciu o wycenę wartości pojazdu przez Licencjowanego Rzeczoznawcę Samochodowego.

5. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej pod względem formalnym:

Marcin.Maslak@tauron-serwis.pl tel. 516 116 257

6. Pojazdy można oglądać w godz. 10.00 - 12.00 w dniach 07.11.2018r. do 12.11.2018r. w miejscach postoju, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi wymienionymi w tabelce.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w TAURON Serwis przy ul. Promiennej 7 w Jaworznie pok. nr 0.9, lub dzwoniąc w godz. 10.00 - 12.00 numer telefonu: 516 116 257; e-mail: Marcin.Maslak@tauron-serwis.pl.

8. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub osoby prawne. W przetargu, jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

– członkowie Zarządu i Rady nadzorczej spółki,
– osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
– małżonek, dzieci, rodzice, i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej,
– osoby, które pozostają z prowadzącymi przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzących przetarg.

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na rachunek 88 1140 1078 0000 4082 4000 2001 wadium w wysokości:
– 2295 zł – poz. Nr 1
– 1815 zł – poz. Nr 2
– 445 zł – poz. Nr 3

10. Oferty należy składać w Jaworznie, ul. Promienna 7, do dnia 20.11.2018r. do godz. 8.00, na każdą pozycję osobno (jedna oferta w kopercie) w dni robocze w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie:

„Oferta dotyczy sprzedaży pojazdów przez TAURON Serwis sp. z o.o., pozycja nr .....

Nr Postępowania / Przetarg Seria E/2018”

O ważności ofert wysłanych pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty.

11. Nie będą rozpatrywane oferty, w których wpisane dane będą niekompletne i nieczytelne, bez podpisu oferenta, a zaoferowana kwota kupna brutto nie będzie równa lub większa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu, złożone po terminie lub miejscu innym niż podane powyżej.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopad 2018 r. o godz. 9.00 w TAURON Serwis przy ul. Promiennej 7 w Jaworznie. Otwarcie ofert jest niejawne, termin związania ofertą 20 dni od otwarcia ofert.

13. Oferta winna być wypisana czytelnie, drukowanymi literami i zawierać:

dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy, PESEL (osoby prywatnej), NIP (firmy), telefon kontaktowy, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), oznaczenie pojazdu (marka, typ, nr rejestracyjny), którego oferta dotyczy, datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli, oferowaną cenę nabycia brutto (wypisana cyframi i słownie), oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem oraz z warunkami przetargu określonymi w niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oświadczenie o upoważnieniu organizatora przetargu do powiadomienia oferenta o wyniku przetargu w innej formie niż pisemna, z określeniem preferowanej formy powiadomienia oraz podaniem odpowiednio: numeru faksu lub adresu e-mail albo o odmowie udzielenia takiego upoważnienia.

14. Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie odbioru pojazdu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Warunkiem odbioru pojazdu jest uregulowanie należności za pojazd nabyty w drodze przetargu.

15. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wpłacenia oferowanej kwoty na konto TAURON Serwis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy 55 1020 2528 0000 0102 0304 2298 niezwłocznie po otrzymaniu faktury bądź w terminie wyznaczonym przez Komisję, nie dłuższym niż 14 dni od daty sprzedaży na fakturze. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód objęty przetargiem.

16. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje jednakową cenę, nabywca zostanie wybrany w drodze licytacji przeprowadzonej pomiędzy oferentami. W przypadku obecności wszystkich oferentów Komisja kontynuuje przetarg w tym samym dniu w formie licytacji, w innym przypadku (brak wszystkich oferentów) poinformuje pisemnie oferentów o terminie i miejscu licytacji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem licytacji.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

18. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady pojazdu.

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego