Klauzula informacyjna TAURON Serwis sp. z o.o.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie 2016/679) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Pani /Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez TAURON Serwis sp. z o.o.
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 poniżej podajemy zasady dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-301 Katowice ul. Siemianowicka 60, NIP: 9542732023, REGON: 242735211,Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000396347, Kapitał zakładowy: 4.596.700 zł.
 2. Mogą się Państwo skontaktować z nami pisząc na adres tsr.biuro@tauron-serwis.pl lub na adres korespondencyjny: TAURON Serwis sp. z o.o. , 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 7.
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane do nas przez Państwo w formie korespondencji e-mailowej, listownej telefonicznej niezwiązanej bezpośrednio z umową i świadczonymi przez nas usługami. W każdym z wymienionych przypadków może być wymagane podanie danych osobowych, ale jedynie w zakresie niezbędnym do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Państwa dane osobowe zawarte w korespondencji będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi, tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu oraz przechowywane przez okres wymagany. Brak podania danych uniemożliwi nam załatwienie sprawy ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzona działalnością gospodarcza,
  2. zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
  3. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];
  5. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.
 4. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawy przetwarzania nie stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

  W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
  2. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  3. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:
   • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
   • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej,
   • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
   • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych,
   • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
   • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
   • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
   Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.:
   • za Państwa zgodą;
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • w celu ochrony praw innej osoby; lub
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego
  5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
   • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  • pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  • mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania , bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie zapłaty;
   • Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych wierzytelności w terminie;
   • Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., przetwarzająca dane osobowe w systemach informatycznych, na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy TAURON Serwis a TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.;
   • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta;
   • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym i marketingowym, firmom reklamowym i organizującym konkursy;
   • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek:
  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane do nas przez Państwa w formie korespondencji e – mailowej, listownej lub telefonicznej niezwiązanej bezpośrednio z umową i świadczonymi przez nas usługami,
  • zawarcia ewentualnej umowy.
  Brak podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwi nam załatwienie sprawy i/lub zawarcie ewentualnej umowy.

Słownik.
Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, w tym TAURON Serwis sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tekst rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo.